Converter

Agata Kus, Michał Dymny - "Converter"
Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie.

„Converter” is a painting-cum-musical project of two young artists. The exhibition does not try to settle the question of the primacy of painting or music. It is rather a free dialogue of two artists representing various fields of art, an attempt to establish communication between them. Agata Kus’s and Michał Dymny’s artistic attitudes are linked by an intuitive approach to the creative process which admits an element of improvisation.

In the exhibition, Agata Kus displays new narrative images that elaborate on the earlier series of children portraits. The scenes are framed in such a way so as to arouse the viewers’ anxiety, knocking them off the safe tracks of thinking about representational art by marking/cutting rhomboid shapes out of rectangular painting or physically mutilating the paintings (or characters depicted therein) by burning holes on the surface of canvas with a cigarette. All the paintings at the Zachęta Project Room exhibition were painted with an ISA harp hooked up and sound samples created by Michał Dymny. When painting, the artist cut across infra-red beams and activated sounds, which in turn produced a musical notation of the painting process with all its nuances and volatility. The viewer will be able to listen to the sound illustration of each of the paintings displayed at the exhibition.

Both artists cooperated enjoying freedom in the selection of their themes. Kus showed draft paintings to Dymny, while he gathered a collection of sounds in the process of recording the electric guitar that, as he says, ‘was an abstract reflection of what he saw in the paintings.’ This feedback of image and music was made possible thanks to the ISA Harp built by Peter Sych — an electronic instrument in the form of a rectangular frame used to mix recordings. The harp is controlled by a special computer programme. Piotr Madej has created the harp’s new software specially for Kus and Dymny’s project.

The film documentation illustrating the process of creating the other images in the exhibition can be seen in the lower area of the gallery. It includes the recordings of Kus’s painting session and Dymny’s music sessions that she recorded and mixed. Agata Kus made the last painting in front of an audience at the vernissage.

curator: Magda Kardasz
cooperation: Karolina Bielawska

„Przetwornik” to malarsko-muzyczny projekt dwojga młodych artystów, który jest swobodnym dialogiem twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, próbą nawiązania między nimi korespondencji. Artystyczne postawy Agaty Kus i Michała Dymnego łączy intuicyjne podejście do procesu twórczego, dopuszczenie do niego elementu improwizacji.

Agata Kus pokazuje na wystawie nowe obrazy narracyjne będące rozwinięciem cyklu z portretami dzieci. Sposób kadrowania scen polegający na wyznaczaniu/wycinaniu w prostokącie obrazu romboidalnych kształtów czy fizyczne kaleczenie obrazów (ich bohaterów) poprzez wypalanie w powierzchni płótna dziur papierosem służą wywołaniu niepokoju widza, wytrąceniu go z bezpiecznych torów myślenia o sztuce przedstawiającej. Wszystkie prezentowane obrazy były malowane z podpięciem harfy ISA, z dźwiękowymi samplami stworzonymi przez Dymnego. Malując, artystka przecinała wiązki promieni podczerwonych i uruchamiała dźwięki, co w efekcie dawało muzyczny zapis procesu malowania z jego niuansami i zmiennością. W MPZ widz będzie mógł wysłuchać dźwiękowej ilustracji każdego z płócien.

Współpraca zakładała swobodę obojga twórców w wyborze motywów. Kus pokazywała Dymnemu projekty obrazów, on z kolei w procesie rejestracji gitary elektrycznej zgromadził pulę dźwięków, które — jak mówi — „były abstrakcyjnym odbiciem tego, co widział na obrazie”. Takie obrazowo-muzyczne sprzężenie umożliwiła stworzona przez Petera Sycha harfa ISA — elektroniczne urządzenie w formie prostokątnej ramy pozwalające dyrygować nagraniami. Harfą steruje specjalny program komputerowy. Na potrzeby projektu Kus i Dymnego Piotr Madej napisał nowe oprogramowanie.

Dokumentację filmową powstawania obrazów z ekspozycji można obejrzeć w dolnej części galerii. Składają się na nią zapisy malarskich sesji Kus oraz zarejestrowane i zmiksowane przez nią muzyczne sesje Dymnego. Ostatni obraz artystka stworzy w obecności publiczności na wernisażu.

kuratorka: Magda Kardasz
współpraca: Karolina Bielawska